Kira Sertifikası Türleri

Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası (İjara):

Şirketlere (kaynak kuruluş) veya üçüncü kişilere kiralanmak veya VKŞ adına yönetilmek üzere VKŞ tarafından kaynak kuruluştan devralınacak varlık ve hakların finansmanını sağlamak için ihraç edilen kira sertifikalarıdır.

​ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası (Vekalet):

Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların mülkiyeti devredilmeksizin vade boyunca kiralanması da dahil olmak üzere VKŞ lehine yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirlerin sözleşme hükümleri çerçevesinde VKŞ’ye aktarılması amacıyla ihraç edilen kira sertifikalarıdır.

 

Alım-Satıma Dayalı Kira Sertifikası (Murabaha):

Bir varlık veya hakkın VKŞ tarafından satın alınarak fon kullanıcı şirketlere vadeli olarak satılması işleminde varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak için ihraç edilen kira sertifikalarıdır.
 

​Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikası(Mudaraba-Muşaraka):

VKŞ’nin bir ortak girişime ortak olmak amacıyla ihraç ettiği kira sertifikalarıdır.

 

​Eser Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası (İstisna):

VKŞ’nin iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu kendi adına ve kira sertifikası sahipleri hesabına akdedilecek bir eser sözleşmesi kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak amacıyla ihraç edilen kira sertifikalarıdır.

Veya yukarda sayılanların birlikte kullanılması suretiyle VKŞ’ler tarafından ihraç edilebilecek kira sertifikaları.

Kira Sertifikası Avantajları
Top